L’interventor aflora irregularitats greus en la gestió municipal

​El govern d’Arenys de Mar es compromet a corregir el que l’Ajuntament fa malament
|

L’interventor municipal ha emès un informe que es va donar a conèixer en el ple d’octubre que aflora greus irregularitats en la gestió ordinària de l’Ajuntament, tant de contractació com d’admnistració de diners i personal. L’interventor demana correccions i fa fins a set recomanacions per evitar la situació irregular actual. La regidora d’Hisenda, Laia Martin, va indicar en el ple que el govern municipal es posa a treballar per esmenar les males pràctiques, tot i que va reconèixer que algunes de les millores tindran una aplicació lenta. 


Recordem que la funció de l’interventor consisteix a controlar els actes municipals tant de despeses com d’ingressos públics. Cada any té l’obligació d’emetre un informe. L‘AGENDA ha tingut accés a l’esmentat document de 19 pàgines i a continuació detallem les qüestions més rellavants. 


Plenari octubre

Sessió plenària d'octubre, on es va presentar l'informe de l'interventor.


Servei de la recollida de la brossa

“Respecte els ingressos per recollida i transport paper i cartró, envasos i altres ingressos per tractament de residus, l’elaboració dels informes tècnics i l’aprovació per Decret d’Alcaldia es realitzen amb posterioritat al reconeixement del dret”. 


Taxa de cementiris

“La recaptació de les taxes per autoliquidació les ha vingut efectuant l’empresa concessionària, tot i això, aquesta funció no ha estat delegada ni es troba vigent la concessió”. 


Preus del Casal d’Estiu

“L’autoliquidació s’efectua per mitjà d’un formulari inclòs en la pàgina web de l’Ajuntament, aquests formularis no es troben numerats i no consta un registre d’entrada de la documentació”. 


Taxa per retirada de vehicles 

“Els rebuts anul·lats no s’inclouen en els fulls resum mensuals lliurats a tresoreria, provocant que la numeració en alguns mesos no sigui correlativa, per una millor evidència de la integritat dels ingressos, recomanem que en el detall mensual consti la totalitat de rebuts incloent els anul·lats. Per aquests s’hauria d’indicar el motiu de dita anul·lació”. 


Preus públics Cultura 

La venda d’entrades del festival de Jazz es realitza a través de la pàgina web, les quals s’adquireixen per mitja de TPV virtual vinculat a un compte bancari de l’Ajuntament. També es poden vendre el mateix dia de l’espectacle i s’ingressa al compte corrent de l’Ajuntament el primer dia hàbil posterior a l’espectacle. Es recomana implementar un sistema informàtic que permeti gestionar els ingressos i que aportin evidència adequada i suficient sobre la integritat dels mateixos. Es recomana eliminar o reduir al màxim les caixes d’efectiu”.


Nòmines i hores extres 

“La realització d’hores extraordinàries requereix autorització prèvia i aquesta autorització es presenta en ocasions posteriorment a la seva realització. És necessari de la comunicació prèvia per a la determinació de l’existència de crèdit”. “Anualment s’aprova un complement de productivitat el qual és informat desfavorablement atès que no es correspon pròpiament al caràcter de productivitat atès que acaba sent uniforme per a tot el personal, i en conseqüència el citat complement no acaba retribuint l’especial rendiment, l’activitat extraordinària, l’interès i la iniciativa en què els empleats municipals exerceixen la seva feina.” 


Resolucions de l’alcaldia contràries a la intervenció

“A l’exercici 2020, es van donar 155 resolucions de la presidenta de l’entitat local (alcaldessa) contràries a les objeccions efectuades per la Intervenció”. L’interventor detalla les 115 resolucions contràries a la intervenió relacionades amb pagament d’obres, subvencions, ajuts socials i, fins i tot, l’abonament de la nòmina dels funcionaris que puja mensualment a uns 450.000 euros. 


Trasllat a la Sindicatura de Comptes 

L’interventor explica que totes aquestes decisions de l’alcaldia amb informe desfavorable van ser comunicades a la Sindicatura de Comptes de Catalunya el 30 d’abril passat. En aquest sentit, afegeix: “la interventora en data 16 de juny de 2020, es van emetre 657 informes d’intervenció, dels quals, 192 plantejaven objeccions que van ser aixecades per l’òrgan competent. Per tant, es pot comprovar que durant el 2020 s’ha mantingut el nivell d’informes desfavorables respecte del 2019 i que l’ens local manté reticències a corregir determinats procediments o situacions de fet”. 


Crítica a la gestió durant l’Estat d’alarma 

“L’Estat d’alarma decretat com a conseqüència de la COVID-19 ha justificat la via de la contractació de personal per extrema urgència en determinats serveis, la via de la màxima urgència resulta, de vegades, injustificada i invocada per donar cobertura a situacions de manca de planificació diligent”. 


Incompliment contractació pública 

“Durant 2020 gran part de les contraprestacions que rep aquest Ajuntament no es sotmeten a la normativa de contractació pública”. Per corregir aquesta situació que té un risc legal per l’alcaldessa es va aprovar un Pla d’Acció per tal de planificar la contractació pública. Però dels 26 expedients de contractació que s’han fet fins a aquest mes d’octubre amb posterioritat a l’aprovació de l’esmentat pla, només 5 tenen l’aprovació de la intervenció. En aquest sentit, l’informe afirma: “Això denota que no s’acompleix el Pla i que l’actuació de l’ajuntament en matèria de contractació continua produint-se sense considerar les prescripcions bàsiques de la llei de contractes del sector públic”.